محمود راکرز سه شنبه 8 مهر 1393 12:10 ب.ظ نظرات ()


اشعار زیبای حافظ


در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و میخواران از نرگس مستش مست


اشعار زیبای حافظ


در نعل سمند او شکل مه نو پیدا

وز قد بلند او بالای صنوبر پست


اشعار زیبای حافظ


آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست


اشعار زیبای حافظ


شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست


اشعار زیبای حافظ


گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید

ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست


اشعار زیبای حافظ


بازآی که بازآید عمر شده حافظ

هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

اشعار حافظ

اشعار زیبای حافظ