محمود راکرز سه شنبه 25 آذر 1393 04:32 ب.ظ نظرات ()


دل نوشته های جدید


اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود

تو گندم را بی اعتبار کردی


دل نوشته های جدید


وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را

پس نپرس چرا مضطربم ؟


دل نوشته های جدید


سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست


دل نوشته های جدید


نا امیدانه تیغ را رها می کنم

خودکشی برای زنده هاست


دل نوشته های جدید


بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم


دل نوشته های جدید


نگران تاول دستانت بودم

وقتی به من تبر میزدی


دل نوشته های جدید


بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم

از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم

بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،

ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم


دل نوشته های جدید


چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان

برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم


دل نوشته های جدید


آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی

تمام خیابان را بغض بند آورده بود

و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،

آنرا شال گردنی سفید تو میشنید

حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،

اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق

رفتی

دل نوشته های جدید

دل نوشته های جدید