محمود راکرز چهارشنبه 11 تیر 1393 04:42 ق.ظ نظرات ()

اس ام اس عاشقانه خاطرات

تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !
فرستنده : سهیل
اس ام اس عاشقانه خاطرات
اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
ما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند …
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
جز خاطره ، هرکه رفت باز نیامد !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …


.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …
فرستنده : نیما861
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت
تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …

.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
تمام خاطراتمان را مرور کرده ام
زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام
همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام
فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد
تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد !
فرستنده : عباس.ص
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
عشق هیچگاه نمی میرد
تنها از لبخند به اشک
از اشک به خاطره
و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.وقتى حالت خوب نیست
خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
تقصیر از من است
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی
یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !!!
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند
دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها
که یادم بماند که یادم نماند این روزها …
فرستنده : سهیل
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !
از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم
قبل از اینکه بروی هم …
اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !
خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
چه بیهوده اختراع شد
سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !
وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد
زمین گیرت کند
تو را به گریه بیندازد
خونت را به جوش آورد و …
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
قرار بگذار
هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد
چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …
فرستنده : مترسک.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
اگر خاطره های خوب می مانند
پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
کاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را
و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …
.
اس ام اس عاشقانه خاطرات
.
وقتی می روی تمام چیزهای عادی
یادگاری می شوند
حساس می شوند
تَرَک برمی دارند
بر مبل نمی شود نشست که تو آنجا نشسته بودی
هوا را نمی شود نفس کشید که عطر تو آنجا مانده است
وقتی نیستی همه چیز تو را یادآوری می کند
تو را و نبودنت را
حالا میدانی چرا همه چیز یادم مانده ؟

اس ام اس عاشقانه خاطرات

پیامک های عاشقانه بیشتر در " اس ام اس عاشقانه "

You're stuck and have poor memories!
Author: Sohail
.
.
That is the only memory of the days of thy tears "relic" I
.
.
We will make our memories
And they destroyed our memories ...
.
.
Memory, who did not go back!
.
.
Behind every ball a child comes
Back any memories, tears ...
.
.
I soaked in the rain, but I like Baranm attic full of memories ...
Transmitter: Nima 861
.
.
Acupuncture is a wonderful review of memories
All needles together in heart sinks!
.
.
Create a memory so that later you can live together ...

.
.
All my memories, my review
I have drawn a line under all my tears
All conductors to "maintain" my
Now the only hastened the "test" Nbvdnt "rule" not to!
.
.
Someday we'll see life is not nothing but a memory that will not leave me alone ...
.
.
You were mine, but no one was Sahbt
You are my inheritance "memories" were!
Author: A.. Pp.
.
.
Love never dies
Only tears of laughter
From Tears to Memories
And remember to smile changing!
.
.
When the mode is not good
The earliest memories of the Yadtt ...
.
.
It is my fault
Promise me that when you say you're always by my side
I went down to ask yourself or your memory!
.
.
I can not say enough memory in the hands and feet
Once again I was off yesterday in front of the bench, ever!
.
.
Red cross'm the memories these days
I remember that I did not have to be these days ...
Author: Sohail
.
.
I crumpled in his arms stay wet!
Warm memories of widening the hate ...
.

SMSkhor.IR
.
Before going to sleep did not
Before I go too ...
For a while, with eyes open, standing in the middle of the day and even the influx of people also dream!
Sleeping with crisp, clear detail and bitter!
.
.
You Khatrt but other memories ...
.
.
What was invented in vain.
Poison, torture, sword, gallows and the like!
Memories can bring a breath paragraph
Geert land uses
I would cry
Bring your blood boil ...
.
.
Let it be
You'll come to meet you anywhere in the world.
I also brought a suitcase of memories ...
Author: Scarecrow
.
.
If you are good memories
After Khatrbash comfortable stay in my memory forever!
.
.
I wish memories were gathered in the backyard burn to ashes the wind take it!
.
.
I wanted Khatrt not your memory
Alas, you and I share, the export of memories ...
.
.
When all the normal stuff
Memorabilia are
Are sensitive
Take leave
Since you were sitting on the couch is not meeting
Do not breathe the air that your perfume has stayed
I remind you that not everything
You and your Nbvdnt
Now you know why I left everything?